ANBI Gegevens

De doelstelling van Stichting KenHem is het investeren in de bloei van de Edese wijk Kernhem en haar inwoners. Dit met als uitgangspunt het potentieel van de wijk en wijkgenoten maximaal tot ontwikkeling te zien komen door het creëren van de juiste voorwaarden voor een leefbare samenleving.

 

RSIN: 864591226
KvK nummer: 88355586
E-mail: info@kenhem.com.

 

Corversbos 89

6718 HK EDE

info@kenhem.com

Directeur-bestuurder
Kees Hoogendoorn

Raad van Toezicht

Voorzitter: Ben van Tienen

Secretaris: Dirjanne van Drongelen

Penningmeester: Ruben Vlot

Visie KenHem

KenHem heeft een holistische visie. Dit betekent dat we inzetten op 5 verschillende thema’s/raakvlakken in de wijk, om op deze manier ook een brede groep mensen te kunnen bereiken. Door deze brede aanpak kunnen we veel meer mensen includeren binnen ons netwerk. Daarnaast betekend onze holistische visie dat we geloven dat deze thema’s ook logischerwijs met elkaar in verbinding staan. Zo ontmoeten we via onze SPORT Community mensen die zich graag binnen CARE inzetten, en ontmoeten we vanuit GROEI weer mensen die warmdraaien voor GREENIT en zich inzetten voor een nette, groene en duurzame wijk. Door deze kruisverbindingen ontstaat er veel variatie en uitdaging, waardoor wijkgenoten langer betrokken blijven op elkaar en de community.

 

Daarnaast staat holisme ook voor de variatie in sociale ruimtes. We organiseren activiteiten in grote groepen waarin plezier en ontmoeting maximaal de ruimte krijgt, maar we sluiten ook aan bij de behoefte aan een veilige kleine setting waarin een andere sociale dynamiek heerst. Door hierin afwisseling aan te brengen, doen we recht aan de sociale behoeften van mensen, en proberen we goed onderbouwt vanuit de sociologie onze stappen te zetten.

Doelgroepen

KenHem wil er in de eerste plaats zijn voor alle inwoners in Kernhem. Logischerwijs sluiten wijkgenoten met een (lichte) ondersteuningsvraag zich vaker aan bij ons wijknetwerk, dan mensen zonder ondersteuningsvraag. Naast fysieke en relationele uitdagingen, zien we ook dat bewoners met netwerkvragen zich bij ons aansluiten; wijkgenoten die behoefte hebben aan meer verbinding, of ideeën hebben voor de wijk die alleen samen georganiseerd kunnen worden.

 

Enkele kwetsbare groepen hebben onze speciale aandacht. We investeren in kinderen (via SPORT en GROEI), maar ook in mensen die eenzaam en/of fysiek beperkt zijn. Voorbeelden zijn ouderen, maar ook vluchtelingen die hun draai in Kernhem proberen te vinden.

Activiteiten of diensten

 In hoofdlijnen dienen al deze activiteiten (ook die van GREENIT en SHARIT) om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten, het netwerk van de bewoners te versterken, om samen te leren omkijken en zorgen voor onze samenleving, en het voorkomen van sociaal isolement. Bij zwaardere hulpvragen wordt geschakeld met de sociale partners zodat we kunnen doorverwijzen.

Aantal bereikte personen

KenHem heeft een sociaal netwerk van 1500 mensen die via sociale media, nieuwsbrieven en andere vormen betrokken zijn. Dit aantal groeit gestaag. Van deze 1500 wijkbewoners zijn circa 500 bewoners actief betrokken bij onze activiteiten, sommige hoogfrequent, andere met een lagere frequentie. Voor allen geldt dat ze KenHem kennen, en met hun vragen, ideeën of behoeften kunnen aankloppen. Door de persoonlijke relaties binnen de groep, is die drempel laag en de betrokkenheid hoog. Van deze 500 betrokkenen, is circa 10% op een of andere manier betrokken als vrijwilligers (50 bewoners). Deze vrijwilligers worden aangestuurd door een team, dat in totaal bestaat uit 1 FTE.

Samenwerkingspartners

Binnen Kernhem wordt samengewerkt met kerken, basisscholen, gemeente Ede (gebiedsmanager), Malkander, Sportservice, CJG, Present, Youth for Christ, wijkagent, en het wijkcomité.

Resultaten van KenHem

Naast de doelen die resultaten die beschreven zijn onder ‘concrete activiteiten of diensten’ is de impact van KenHem divers. Er zijn talloze verhalen van mensen die binnen KenHem steun hebben gevonden in zware periodes in hun leven. Velen hebben (diepe) vriendschappen opgebouwd, die zelfs standhouden na verhuizingen. Het gevoel van ‘samen’ is toegenomen, en verzuiling tussen scholen en andere groepen wordt doorbroken. Bij problemen of calamiteiten weten we als bewoners elkaar te vinden, waardoor het gevoel van veiligheid en verbondenheid toeneemt. Door alles wat KenHem de afgelopen jaren heeft mogen opzetten, is de wijk op z’n minst een stukje meer tot bloei gekomen. En in die droom blijven we investeren!

Beloningsbeleid

De toezichthouders van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding. De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Vrijwillige medewerkers ontvangen in principe geen vergoeding. In voorkomende gevallen kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Jaarverslag

Onderstaand vind je het jaarplan van 2024 met de aanvraag voor subsidie vanuit de Gemeente Ede. Dit is goedgekeurd. Daarnaast lees je het jaarverslag van 2023. 

Voor 2023 was KenHem onderdeel van Stichting R3NEW. Daar zijn de jaarverslagen van voorgaande jaren te vinden.